Genel

Duhan Suresi İlk 8. Ayeti 15 Kere Fazileti

Duhan suresi ilk 8 ayeti Kuran-ı Kerim kutsal kitabın inişi, inanmayanların buna tepkilerini ve Firavunun başına gelen azapları konu alır. Bu nedenle en sık araştırılan konulardan biridir. Ayrıca çeşitli dini anlatılarda da bu sure sıklıkça kullanılır.

Çeşitli dualar ve sureler insanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Genelde bu duaların faziletleri ve anlamları araştırılıyor. Sizin için burada Duhan suresi ilk 8 ayetini ve faziletlerini yayınladık. Aynı zamanda yine bu ilk 8 ayetin Türkçe anlamlarını da bu haberimizden inceleyebilirsiniz. Merak edenler için Duhan suresi ilk 8. ayeti 15 kere fazileti ile ilgili bilgiler.

Duhan Suresinin İlk 8. Ayeti 15 Kere Faziletleri

Duhan, anlam bakımından duman anlamına geliyor. Duhan suresi anlattığı konu bakımından insanların en çok merak ettiği ve araştırdığı surelerden biridir. Duhan suresi ilk 8. ayeti fazileti ile ilgili dua okuyan kişilerin, dualarını gece vakitlerinde okumaları halinde, meleklerin onunla birlikte olacağı söylenir. Böylece insanlar işlerinde hayırlı sonuçlar alır. Bu gibi özellikleri sayesinde Duhan suresi günlük hayatta çok sık okunması gereken surelerden biridir.

Duhan suresi dua etmenin önemini gösteren surelerden biridir. Kim Duhan suresini okursa, yetmiş bin meleğin kendisi için istiğfarda bulunacağı şeklinde çeşitli bilgiler de dile getiriliyor. Buna ek olarak Duhan suresini okumak günahlarından af dilemek isteyen kullar için de büyük önem taşır.

Duhan suresi, başladığınız bir işten olumlu ve hayırlı sonuç almanızı sağlar. Duayı okuyanların hayatına girecek olan herkes tarafından saygı duyacağı ve sevileceğine inanılmaktadır. Kıyamet günü yaşanacak olan korku ve dehşetten korunmak için okunan bu dua ile insanlar huzuru bulur ve zorluklar karşısında başarılı olur.

Duhan Suresi İlk 8. Ayeti

  1. Ha mım
  2. Vel kitabil mübiyn
  3. İnna enzelnahü fı leyletm mübaraketn nna künna münzirın
  4. Fıha yüfraku küllü emrn hakym
  5. Emram min ındina nna künna mürslyn
  6. Rahmeten mr rabbk nnehu hüves semy’ul alym
  7. Rabbs semavat vel erdı ve ma beynehüma n küntüm mukınyn
  8. La lahe lla hüve yuhyı ve yümyt rabbüküm ve rabbü abakümül evvelyn

Duhan suresinin ilk 8 ayeti yukarıdaki gibidir. Okuyacak olanlar yukarıdaki gibi okuyabilirler. Eğer tamamının Türkçe okunuşunu merak ediyorsanız alt başlıktan kontrol edebilirsiniz.

Duhan Suresi Türkçe Okunuşu

1. Ha mım
2. Vel kitabil mübiyn
3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn
6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
9. Bel hüm fı şekkiy yel’abun
10. Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
11. Yağşen nas haza azabün eliym
12. Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
19. Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
21. Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
25. Kem teraku min cennativ ve uyun
26. Ve züruıv ve mekamin keriym
27. Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
31. Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
34. İnne haülai le yekülün
35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
36. Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun
42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
43. İnne şeceratez zekkum
44. Taamül esiym
45. Kel mühl yağlı fil bütun
46. Ke ğalyil hamiym
47. Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym
48. Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym
49. Zuk inneke entel aziyzül keriym
50. İnne haza ma küntüm bihı temterun
51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
52. Fi cennativ ve uyun
53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
55. Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn
56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
59. Fertekıb innehüm mirtek

Duhan suresi ile ilgili araştırmalar yapanlar için hem ilk 8 ayeti hem de tamamını burada yayınladık. Tamamını okumak isteyenler hemen yukarıdaki başlıktan okuyabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir